جمشید ملک پور نویسنده از تجربه خود با انتشارات افراز میگوید

جمشید ملک پور نویسنده ، کارگردان و آموزگار تئاتر از تجربه خود با انتشارات افراز میگوید

Smilar Videos

برشی از مستند ظهیرالدوله در اغما - مرگ فروغ از زبان خواهرش پوران
Duratin : 1:01
گزیده داستانهای کوتاه آفریقا
Duratin : 6:46 دقیقه
انگرید برگمن
Duratin : 2:02 دقیقه
منصوره وحدتی احمدزاده
Duratin : 01:00 دقیقه


24 * 7 We Are Online

This Site Has Been Updated Recently , Pelase Tell Us If There Is Problem
Tell:+9821: 66401585-66977166-66952853-66489097


Follow Us In Social Networks
اینستاگرام اینستاگرام

آپارات آپارات

تلگرام تلگرام


نماد اعتماد الکترونیکی

   En

   Video

   AboutUs

   ContactUs

   ChatRoom


   Book

   Movie

   Vocal Book

   Ebook
تلگرام
آپارات
اینستاگرام