معرفی کتاب «گاردنامه» در روزنامه اعتماد؛ اندر حكايت «شعر و نثم»

كتابي حاوي شعرهايي نابيانگر متكي به ساختن گزاره‌هايي كه عناصر خود را از معناي پيش ‌موجودشان خالي مي‌كنند و از اين منظر انگار مي‌خواهند، نظام قراردادي زبان را فرو ريخته و از نو بسازند.
معرفی کتاب «گاردنامه» در روزنامه اعتماد؛ اندر حكايت «شعر و نثم»

 

كسانی كه از شعر انتظار رفتاری متعارف با زبان دارند و در آن به دنبال بیان محتوایی متعین هستند طبعا با بخشی از شعر معاصر چندان ارتباط نمی‌گیرند.
 جدا از اینكه شعر در سطح جهانی دچار ریزش مخاطب شده و این امر دلایل خاص خودش را هم دارد، مساله ناشناخته‌ ماندن تجربه‌های نوپدید شعر فارسی ‌علت دیگری ا‌ست كه چالش بین مخاطب و شاعر را  بیشتر می‌كند.
 با این حال، شاعران نوپرداز زیادی هستند كه با وجود چنین وضعیتی همچنان دست به كار رقم زدن تجربه‌هایی تازه در قلمرو زبان فارسی‌اند. از این تجربه‌ها در قالب كتاب‌هایی كه در ماه‌های گذشته منتشر شدند، یكی هم مجموعه «گاردنامه» ماهان تیرماهی است كه با انتشارات افراز درآمده. كتابی كه شاعر عبارت «مجموعه شعر و نثم» را عنوان فرعی آن كرده و روی جلد گذاشته و از این رهگذر از همان آغاز، فراروی از معنای دیرسال و پذیرفته شده عباراتی « نظم» و «نثر» را اعلام 
كرده است. 
 از ویژگی‌های این كتاب می‌توان به محوریت زبان در شعرهای آن اشاره كرد. كتابی حاوی شعرهایی نابیانگر متكی به ساختن گزاره‌هایی كه عناصر خود را از معنای پیش ‌موجودشان خالی می‌كنند و از این منظر انگار می‌خواهند، نظام قراردادی زبان را فرو ریخته و از نو بسازند.
 
لینک خبر:  https://bit.ly/3874ZaI