ادبیات کهن جهان از باستان تا قرون وسطی*

Alternate Text
نام کتاب: ادبیات کهن جهان از باستان تا قرون وسطی*
نوبت چاپ: 1
نام نویسنده: اسدالله غلامعلی، غلامحسین دولت آبادی
نام مترجم:
شابک: 978-964-243-613-2
تیراژ: 1100
تعداد صفحات: 176
دسته: تئاتر
نام انتشارات: افراز
قیمت: 380000
توضیحات

ادبیات کهن گنجینهی ارزندهای از نحوهی زندگی، اندیشیدن و آمال مردمان
قرنهای پیش از ماست. این آثار نهتنها در زمان خود بدیع و درخور توجه
بودهاند، بلکه برای عصر حاضر نیز حرفهای زیادی برای گفتن دارند و
ریشهی بسیاری از آثار شاخص ادبیات امروز در دل همین آثار کهن است.
از این رو درک و شناخت ادبیات کهن برای اهالی ادبیات و هنر و سایر علوم
مرتبط امری ضروری و حیاتی است.
کتاب حاضر بهطور اجمالی به آثار مهم ادبی کهن غرب میپردازد و
شناخت اولیهای را فراهم میکند تا خواننده بتواند با پشتوانهای مناسب
زمینهی مطالعاتی خود را در این حوزه گسترش دهد.

نظرات کاربران در مورد کتاب ادبیات کهن جهان از باستان تا قرون وسطی*

سیما جهانی :
خرید کتاب ادبیات کهن جهان نوشته اسداله غلامعلی
نظر خود را در مورد این کتاب بنویسید