فیلا دلفیا، من اومدم

Alternate Text
نام کتاب: فیلا دلفیا، من اومدم
نوبت چاپ: 1
نام نویسنده: برایان فریل
نام مترجم: امیرحسین آقانورى
شابک: 978-600-326-664-3
تیراژ: 300
تعداد صفحات: 86
دسته: نمایشنامه‌های برتر جهان
نام انتشارات: افراز
قیمت: 180000
توضیحات

گارت اُ ِ دانــل ِ درمانــده از دور ِ مــلال آور زندگــى در بالى بِــگ، بــا شــغلى دون در دکان ِ خواربارفروشـى پـدرى کم حـرف، بـا عشـقى نـاکام بـه کتـى دوگانـى کـه بـه ازدواج ِ جوانــى خوش آتیــه و مرفــه در آمــده و بــا نبــود حتــى انــدك چشــم انداز یــا فرصتـى در کشـور خویـش، دعـوت خالـه خـود بـه فیلادلفیـا را مى پذیـرد. اکنـون در ایـن آخریـن شـبى کـه در خانـه اسـت نشـانى از شـادى در خـود نمى یابـد و بـا ســرى انباشــته از رویــاى کامیابــى، ثــروت و عشــق هاى بى پایــان کــه قــرار اســت بـا ورود بـه آمریـکا از آن او شـود تنهـا در جسـتجوى کلمـه اى دلگرم کننـده از زبـان پـدر یـا اشـاره اى از سـر درك از سـوى کتـى یـا دوسـتانش اسـت تـا او را از رفتـن بــاز دارد. هنــوز پنــج دقیقــه بیشــتر از بــالا رفتــن پــرده صحنــه فیلادلفیــا، مــن اومــدم نگذشــته بــود، امــا پــر روشــن بــود کــه ایــن بالاخــره همــان صــداى نــاب اسـت ... برایـان فریـل بـا ظرافـت و طنـز بسـیار بـه اوضـاع و شـرایطى مى پـردازد کــه جوانــان ایرلنــدى را ناگزیــر از مهاجــرت مى کنــد ... او صــداى رســاى مردمــان واقعــى را آن گونــه کــه در بزنــگاه بــزرگ زندگیشــان بــا یکدیگــر ســخن مى گوینــد باز آفریده است.

نظرات کاربران در مورد کتاب فیلا دلفیا، من اومدم

برای این کتاب هنوز نظری ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این کتاب بنویسید