شعرخوانی رضا براهنی

کتاب‌های در دست انتشار دکتر رضا براهنی در انتشارات افراز:
✔ پلی بر رودخانه درینا
✔ قابله سرزمین من و چند قصه دیگر
✔ که مرا لمس نمی‌کنند مجموعه شعر
✔ یار، خوش چیزی است
✔ بیا کنار پنجره
✔ بوطیقای قصه؛ مجموعه مقالات دوجلدی
✔ غم‌های بزرگ ما
✔ اسماعیل
✔ ظل‌الله، شعرهای زندان رضا براهنی
✔ مجموعه‌ی قصه و داستان
✔ مجموعه‌ی سفرنامه
✔ کتاب مرگ
 
#انتشاراتافراز #نشرافراز #نشرافراز #افراز
#ادبیاتایران #شعر #شاعر #شعرفارسی #شعرسپید #شعرنو
#رضا_براهنی 
#پلیبررودخانه_درینا
#قابلمهسرزمینوچندقصه‌ی_دیگر
#کهمرالمس_نمی‌کنند 
#یارخوشچیزی_است
#بیاکنارپنجره
#بوطیقایقصه #مجموعهمقالات
#غم‌هایبزرگما
#اسماعیل
#ظل‌الله #شعرهای_زندان
#شعرهایزندانرضا_براهنی
#مجموعه‌یقصهو_داستان
#مجموعه‌ی_سفرنامه
#کتاب_مرگ
#قدبرافرازکهازسروکنیآزادم
تعداد بازدید : 1363
ویدئو های مشابه