شعرخوانی هوشنگ چالنگی هرمز علی پور و قاسم آهنین جان از مجموعه های منتشر شده در نشر افراز

✔️ مجموعه‌ی کامل اشعار هوشنگ چالنگی
✔️ مجموعه‌ی کامل اشعار هرمز علی‌پور
✔️ مجموعه کامل اشعار قاسم آهنین‌جان
✔️ عطر غریب غزال مشرق‌ها

 

تعداد بازدید : 1050
ویدئو های مشابه