شعرخوانی زنده یاد فریبرز رئیس دانا از شعر احمد شاملو

فریاد برداشتم:
«- شد آن زمانه که بر مسیحِ مصلوبِ خویش به مویه می‌نشستید
    که اکنون
               هر زن
                      مریمی‌ست
    و هر مریم را
                    عیسایی بر صلیب است،
                                                   بی تاجِ خار و صلیب و جُل جُتا
    بی پیلات و قاضیان و دیوانِ عدالت.-
    عیسایانی همه هم‌سرنوشت
    عیسایانی یکدست
    با جامه‌ها همه یکدست
    و با پاپوش‌ها و پاپیچ‌هایی یکدست – هم بدان قرار –
    و نان و شوربایی به تساوی
    [که برابری، میراثِ گرانبهایِ تبارِ انسان است، آری!]
تعداد بازدید : 1666
ویدئو های مشابه