فاطمه جعفری از -اعترافات- ربیع جابر می گوید

آثار منتشر شده‌ی فاطمه جعفری در انتشارات افراز:
✔️ دروزیان بلگراد - ربیع جابر
✔️ اعترافات - ربیع جابر 
(جایزه‌ی ادبی PEN آمریکا در سال ۲۰۱۷ و نامزد جایزه‌ی بوکر عربی در سال ۲۰۰۹)
تعداد بازدید : 1057
ویدئو های مشابه