فرهنگ‌نامه‌ی داستان‌نویسان بوشهر
50000 تومان
سپید از گل‌ها چهره‌ها در باران
25000 تومان
شعر و پدیدارشناسی
27000 تومان
مقالات آتشی
57000 تومان
از پیدا به ناپیدا؛ مباحثی در نوگرایی و مسئله‌ی روش
33000 تومان
موسیقی قوم بختیاری (آواـ نواهای شادی و ناشادی )
74000 تومان
نام‌ها بین سکوت و صدا
72000 تومان
سرندیپیتی ها
30000 تومان
بهشت کوچکی روی زمین
30000 تومان
رویایت معمایی است
57000 تومان
بوطیقای‌نو و هزار و یک‌شب
72000 تومان
راه تنگِ اُکوُ
20000 تومان
نظریهﻯ محاکات
57000 تومان
به عقب نگریستن اورفئوس
57000 تومان
ادبیات معاصر جهان (رنسانس تا معاصر)
50000 تومان
بوی جوی مولیان «گزیده ای از ماندگارترین نامه های بزرگان و مشاهیر ایران و جهان»
110000 تومان
هنریک ایبسن و درام مدرن چین
72000 تومان
پژوهشی در معانی دیگر شعر
25000 تومان
ادبیات کهن جهان از باستان تا قرون وسطی
33000 تومان
روش تحقیق در علوم مهندسی
20000 تومان
هنر تسکین دادن خشم
18000 تومان
سال‌های نفرین‌شده
84000 تومان
تکه قبل از تکه شدن
84000 تومان
اخلاق، قانون و سیاست [متن کامل]
33000 تومان
آیا با لاکان می‌توان انقلابی بود؟ (مقالاتی در روان‌کاوی و فلسفه‌ی پست‌مدرن)
57000 تومان
نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان (جلد پنجم)
57000 تومان
نقد فرمالیستی
25000 تومان
تحلیل روان‌کاوانه‌ی متون ادبی
33000 تومان
نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان (جلد چهارم)
57000 تومان
تو نگذاشتی دنیا جای بدی باشد